Användarvillkor

Genom att tillgodogöra dig information och använda denna webplats samtycker du till de regler och villkor som beskrivs nedan.

Nyttjande
Innehållet på denna webbplats får endast användas för personligt bruk. Det innebär att du får läsa, kopiera, skriva ut och distribuera dokument publicerade på denna webbplats av Västerorts Pizzagrossist under förutsättning att:

a) själva innehållet som sådant inte skall användas för kommersiellt bruk;
b) hänvisning sker till Västerorts Pizzagrossist som källa när materialet distribueras;
c) alla upplysningar i materialet om att Västerorts Pizzagrossist har upphovsrätt och annan äganderätt bibehålls.

Innehållet på denna webbplats får inte lagras, ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt godkännande från Västerorts Pizzagrossist. Det är förbjudet att använda materialet på denna webbplats som underlag för att skapa annat innehåll utan att först ha inhämtat skriftligt tillstånd från Västerorts Pizzagrossist.

Upphovsrätt och varumärken
Alla varumärken, logotyper, texter, ljud, bilder och programvara som återfinns på denna webbplats tillhör Västerorts Pizzagrossist om ej annat anges. Detta material utgör immaterialrättsligt skyddad egendom.

All användning av de varumärken, logotyper, texter, ljud, bilder och programvara som återfinns på denna webbplats är, om ej annat framgår av Användarvillkoren, förbjuden och äganderätten till dem övergår inte till dig eller till någon annan användare av denna webbplats.

Olovligt nyttjande eller distribution av material från denna webbplats kan - med stöd av tillämplig lag - leda till såväl civilrättsliga som straffrättsliga påföljder. Västerorts Pizzagrossist kommer att vidta samtliga möjliga åtgärder för att skydda och upprätthålla sina immateriella rättigheter.

Informationspolicy
Västerorts Pizzagrossist lämnar inga garantier avseende om informationen på denna webbplats är korrekt eller komplett.

Västerorts Pizzagrossist åtar sig inte att uppdatera vare sig informationen eller materialet på denna webbplats. Västerorts Pizzagrossist förbehåller sig rätten att vid varje tidpunkt - utan att på förhand ge besked därom - förändra informationen på denna webbplats. Dessa förändringar kommer sålunda att införas i varje ny version av webbplatsen.

FRISKRIVNING
INFORMATIONEN PÅ DENNA WEBBPLATS LÄMNAS I DET SKICK DEN BEFINNER SIG, UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUDERAT MEN INTE BEGRÄNSAT AVSEENDE INFORMATIONENS ANVÄNDBARHET FÖR ETT SPECIFIKT SYFTE ELLER GARANTIER AVSEENDE ICKE-INTRÅNG. VÄSTERORTS PIZZAGROSSIST ÄR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARIGT FÖR SKADOR, VARE SIG DIREKTA ELLER INDIREKTA AV VAD SLAG DET VARA  SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER I ANSLUTNING TILL ANVÄNDANDET AV DENNA WEBBPLATS ELLER DESS INNEHÅLL ELLER ANDRA LÄNKADE WEBBPLATSER, INKLUDERAT MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLUSTER TILL FÖLJD AV UTEBLIVEN VINST, FÖRLUST TILL FÖLJD AV MINSKNING ELLER BORTFALL AV PRODUKTION, FÖRLUST AV ELLER SKADA PÅ PROGRAM ELLER ANNAN DATA I INFORMATIONSHANTERINGSSYSTEM. VÄSTERORTS PIZZAGROSSIST HAR INGET ANSVAR VARE SIG KONTRAKTUELLT, UTOMKONTRAKTUELLT ELLER STRIKT SKADESTÅNDSANSVAR ELLER ANNORLEDES, ÄVEN OM UPPLYSNING LÄMNATS AVSEENDE RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. VÄSTERORTS PIZZAGROSSIST GARANTERAR INTE ATT DENNA WEBBPLATS ÄR FRI FRÅN DATAVIRUS, DATAMASKAR, TROJANSKA HÄSTAR ELLER ANDRA SKADLIGA ELEMENT OCH ANVÄNDAREN ÄR SKYLDIG ATT VIDTAGA ALLA NÖDVÄNDIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT MATERIAL SOM ERHÅLLS FRÅN DENNA WEBBPLATS ÄR FRIA FRÅN SÅDANA ELEMENT.

Andra webbplatser
Denna webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som tillhör tredje man. Dessa länkar är inlagda som en service för besökarna på webbplatsen. Västerorts Pizzagrossist tar inget ansvar för och lämnar inga garantier avseende innehållet på dessa länkade webbplatser, tillförlitligheten av informationen på webbplatserna, eller om webbplatserna uppfyller krav på integritetsskydd.

Om du länkar vidare till tredje mans webbplatser från denna webbplats, sker detta på din egen risk. Din användning av tredje mans webbplatser regleras av de användarvillkor och integritetspolicies som gäller för dessa webbplatser.

Dessa Användarvillkor ändrades senast den 17 oktober 2019.